Chính sách hoạt động

Chính sách hoạt động

• Cam kết cung cấp dịch vụ giao nhân vận chuyển đa phương thức theo tiêu chuẩn của FIATA, IATA.

• Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

• Đào tạo và tái đào tạo tất cả nhân viên về nghiệp vụ để đảm bảo đạt được kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ.

• Áp dụng, duy trì và luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.